Algemene Voorwaarden Abany Quality Design Versie 2021.1

 

Artikel 1: Definities.

Abany Quality Design: de verkoper/opdrachtnemer die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper of opdrachtgever of eenieder die met Abany Quality Design een overeenkomst aangaat of wil aangaan; er kan hierbij sprake zijn van een zakelijke afnemer (een afnemer die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep) of van een consument (eenieder die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep);
Het product: het product dat; of producten die middels het sluiten van een overeenkomst tussen Abany Quality Design en u tegen een vooraf vastgestelde prijs en binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient of dienen te worden. Sprake kan ook zijn van de levering van een dienst uit hoofde van een reparatie of modificatie aan apparatuur/hardware van de afnemer;
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden welke uniek door Abany Quality Design en franchisenemers gehanteerd worden en waarop intellectueel eigendom berust; in alle andere gevallen prevaleert het Nederlands recht;

 

Artikel 2: De overeenkomst.

De afnemer accepteert bij opdrachtgeving aan Abany Quality Design deze voorwaarden; van deze voorwaarden kan pas na schriftelijke acceptatie door Abany Quality Design worden afgeweken; in alle andere gevallen persisteert Abany Quality Design in onverkorte handhaving van deze voorwaarden; ook franchisenemers van Abany Quality Design hanteren integraal deze voorwaarden tenzij anders schriftelijk overeengekomen;
Abany Quality Design en haar franchisenemers behouden te allen tijde het recht om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen; bij herhaalde aankopen erkent de afnemer dat deze voorwaarden ter hand zijn gesteld;
De overeenkomst is tot stand gekomen: bij opdrachtgeving in één van de winkels van Abany Quality Design of direct na verstrekking van de persoonlijke gegevens van de afnemer bij een eventuele internetbestelling via de internetsite van Abany Quality Design;
De aanbetaling: bij het aangaan van een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Abany Quality Design altijd gerechtigd een aanbetaling te vragen en geldt geen maximum percentage.
Prijswijziging: indien na het sluiten van een overeenkomst met een niet-zakelijke afnemer een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Prijsverhogingen worden wel aan de zakelijke afnemer doorberekend.

De overeenkomst tot koop middels de internetwinkel Abany.nl is tot stand gekomen na de volgende handelingen:
  • plaatsing van de bestelde artikelen in de zogenaamde winkelmand;
  • de selectie van de afnemer van de betaal- en verzendmethode;
  • de invoer van de unieke persoonsgegevens door de afnemer;
  • de verzending door de afnemer van deze gegevens en de bevestiging van de ontvangst van de bestelopdracht door Abany Quality Design; (ingevolge de benodigde wettelijke voorschriften zal Abany Quality Design de vereiste bevestigingsgegevens aan de afnemer per het aangegeven e-mailadres retourneren).

 

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud.

Abany Quality Design blijft eigenaar van de door haar aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan Abany Quality Design heeft voldaan. De afnemer is gehouden voor zorgvuldig behandeling zorg te dragen en ontbeert het recht deze zaken, zolang (gedeeltelijk of geheel) onbetaald, aan derden af te staan, in onderpand te geven of in de ruimste zin te vervreemden totdat de gehele koopsom en eventuele interest en gemaakte kosten volledig aan Abany Quality Design zijn betaald.

 

Artikel 4: Levertijd.

Abany Quality Design zal binnen redelijke termijn de bestelde goederen afleveren of verzenden onder de bij artikel 2 overeengekomen betalingsmethode. Indien de betreffende goederen wegens overmacht niet leverbaar zijn is Abany Quality Design gerechtigd gelijksoortige materialen of apparatuur aan de afnemer te leveren. Indien de prijs van deze vervangingen hoger is dan de overeengekomen prijs van de eerder bestelde artikel(en) is Abany Quality Design gerechtigd dit prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen. Zo ook is dan de afnemer gerechtigd om, na schriftelijke annulering binnen 48 uur na mededeling door Abany Quality Design, de overeenkomst terzake die artikelen te annuleren. Het is derhalve mogelijk dat een overeenkomst tot koop van diverse artikelen partieel zal kunnen worden ontbonden.
Abany Quality Design is nimmer aansprakelijk voor enige schade geleden uit het niet op tijd kunnen leveren van bestelde producten.

 

Artikel 5: Annulering.

Bij aankoop in de winkels van Abany Quality Design heeft Abany Quality Design het recht om onder coulance halve en onverplicht al dan niet niet-gebruikte, en voorzien van ongeopende en ongeschonden verpakkingen, terug te nemen en is zij vrij om hierop een korting toe te passen. Nimmer zal Abany Quality Design in voornoemde situatie verplicht zijn om deze goederen terug te nemen.
Aankopen via de internetwinkel van Abany Quality Design welke door de afnemer geannuleerd worden dienen binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van het artikel/de bestelling geretourneerd te worden zonder nadere opgave van reden. Het artikel/de bestelling dient zich nog in de ongeopende en onbeschadigde verpakking te bevinden en dient ongebruikt te zijn. De kosten en risico van het retour zenden zijn voor risico van de afnemer. Abany Quality Design zal binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het artikel/de bestelling het aankoopbedrag hiervan restitueren onder eventuele verrekening van door de afnemer of onder diens verantwoordelijkheid veroorzaakte schade. Te allen tijde behoudt Abany Quality Design het recht om een retour zending te weigeren indien blijkt dat een artikel beschadigd is door een oorzaak welke niet verwijtbaar is aan de zijde van Abany Quality Design. Abany Quality Design zal deze weigering dan schriftelijk motiveren aan de afnemer.

 

Artikel 6: Garantie.

Conform de geldende wettelijke vereisten gelden voor het product de toepasselijke wettelijke garantievoorwaarden. Indien blijkt dat de afnemer het product, al dan niet opzettelijk, onkundig heeft gebruikt en door dit toedoen schade is ontstaan, is Abany Quality Design gerechtigd de reparatie-aanvraag ingevolge de garantievoorwaarden te weigeren; er zijn dan geen garanties van toepassing. Te allen tijde is de afnemer vrij om Abany Quality Design binnen haar eigen servicenetwerk om een opgave/offerte te vragen voor een prijsopgave ter reparatie van het product. Evenzo is Abany Quality Design gerechtigd om in de gelegenheid gesteld te worden allereerst het product, indien herstel mogelijk is, binnen haar werkplaats en/of service-netwerk te herstellen of een vergelijkbaar product in plaats van het eerdere product te verstrekken. Indien de afnemer het product bij derden ter reparatie aanbiedt zonder hiervan Abany Quality Design in kennis te stellen en het product allereerst ter reparatie aan Abany Quality Design aan te bieden; is Abany Quality Design nimmer aansprakelijk voor deze kosten en zijn deze voor rekening van de afnemer.
Abany Quality Design is gehouden om de reparatie binnen veertien (14) dagen na ontvangst uit te voeren tenzij door overmacht dit niet mogelijk is. Abany Quality Design zal in die situatie binnen veertien (14) dagen een termijn stellen waarbinnen de reparatie is uitgevoerd. Indien hier kosten bij gemoeid zijn die niet binnen de gestelde garantie vallen zal Abany Quality Design op voorhand de afnemer hiervan in kennis stellen.

 

Artikel 7: Bescherming persoonsgegevens/Privacy bescherming.

Alle door de afnemer aan Abany Quality Design verstrekte persoonsgegevens zullen door Abany Quality Design met de grootste zorgvuldigheid worden bewaard en nimmer aan derden worden verstrekt tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de afnemer. Op schriftelijk verzoek van de afnemer zal deze binnen veertien (14) dagen een afschrift verkrijgen van zijn/haar bij Abany Quality Design geregistreerde persoonsgegevens. Zo ook zal op schriftelijk verzoek van de afnemer diens gegevens bij Abany Quality Design worden vernietigd, voor zover dit door de wet is toegestaan.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht.

De zetel van Abany Quality Design ligt in Nederland. Zodoende is het Nederlands recht van toepassing op alle door Abany Quality Design verrichte diensten en geleverde producten. Indien goederen en diensten door afnemer vanuit het buitenland van Abany Quality Design worden afgenomen, en op verzoek van de afnemer door Abany Quality Design in het buitenland worden verricht, zal ook in die situatie te allen tijde het Nederlands recht van toepassing zijn.